Bakgrund

Bakgrund och en sammanfattande redogörelse för vad som har hänt.

Kort bakgrund till vad som har hänt i frågan.

Projektet ”övertagande av Singö skola” startade med ett öppet möte i bygdegården på Singö i maj 2017. Mötet landar i en skrivelse till kommunen där singöborna önskar att få köpa Singö skolfastighet. Föreningen får inget svar och skickar därför i november samma år en ny skrivelse till samtliga kommunalråd med en önskan om ett möte. Kommunalråden i samverkansstyret Anders Olander (C), Ingrid Landin (MP) samt Olle Jansson (S) besöker Singö den 22 januari 20018.


Den 27 mars 2018 träffar arbetsgruppen från Singö samma kommunalråd, den här gången för att diskutera förutsättningar och villkor för ett eventuellt köp. Föreningen frågar om man kan överta skolfastigheten till den symboliska summan av 1 krona. Olle Jansson (S) fastslår då att alla nedlagda skolor ska avyttras på likvärdiga villkor, till bokfört värde, samt att detta inte är förhandlingsbart.
I Singös fall var det bokförda värdet för skolfastigheten 381 000 kronor.


Ytterligare möten hålls och arbetsgruppen på Singö registrerar Singö Ekonomiska Förening som avtalspart för kommunen. Kommunen ska återkomma med förslag på köpeavtal.


I augusti 2018 träffas parterna för genomgång av avtal. Kommunen får dock, efter mötet, backning från kommunens jurister som inte anser att kommunen kan skriva ett köpeavtal med de förutsättningar som diskuterats (tillträde maj 2019, för att föreningen ska hinna samla in tillräckligt kapital för köpet). Resultatet blir att Singö Utveckling får ett ”letter of intent” daterat den 11 september 2018. Där framgår att kommunen har för avsikt att sälja fastigheten till Singö Utveckling. Inga summor nämns dock i avsiktsförklaringen.


I mars 2019: Singö Utveckling (170 medlemmar) samlar ihop 600 000 kronor genom medlemsinsatser för att kunna köpa skolfastigheten för 381 000 kronor. Styrelsen meddelar därför kommunen att föreningen är redo att slutföra processen enligt den avsiktsförklaring (letter of intent) som föreningen fått av kommunen i september 2018.


18 mars: Kommunalråd Anders Olander (C) återkommer per mejl och frågar om föreningen kan ombilda Singö Utveckling till en ideell förening eftersom kommunens jurister inte anser att de får att sälja till ”underpris” till en ekonomisk förening. Styrelsen för Singö Utveckling svarar att de vill genomföra köpet enligt det som är avtalat såväl muntligt som i den avsiktsförklaring kommunen skickade i november 2018. Föreningen får ingen mer återkoppling från kommunen. Singö Utveckling skriver nu ett mejl till flera på kommunen och begär att få det köpeavtal man kommit överens om skickat till sig innan den 12 april och att man fastställer ett datum för när köpekontraktet ska undertecknas, dock utan återkoppling.


14 april: Styrelsen för Singö Utveckling skickar ett mejl till kommundirektören och kommunikationschefen på Norrtälje kommun. Man beskriver läget och begär omgående att få ett köpeavtal för påseende för att kunna slutföra köpet av skolfastigheten utefter de premisser man tidigare kommit överens om.


15 april: Kommundirektören svarar att de ska få återkoppling snarast och redan samma dag skriver mark- och exploateringschefen i ett svar att handlingarna dröjt på grund av en värdering som krävs enligt EU-regler förknippade med avyttring av fastighet.


21 april: Informationsmöte för medlemmarna i Singö Utveckling i bygdegården på Singö. Man väntar fortfarande på svar om köpet från kommunen. Tanken är att dra i gång en enklare verksamhet i lokalerna redan till sommaren. Man skickar ytterligare ett mejl till mark- och exploateringschefen med begäran om köpeavtal samt mötestid för undertecknande av avtalet.


2 maj: En av styrelsemedlemmarna i Singö Utveckling får ett mejl från en kommunpolitiker som varnar för att affären kommer att gå Singö Utveckling ur händerna eftersom det snackas i kulisserna om försäljning till marknadsvärde och inte det muntligt överenskomna ”bokförda värdet”. Ytterligare en politiker hör av sig till styrelsen med samma besked.


9 maj: En styrelsemedlem i Singö Utveckling kontaktar kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond. Drummond återkopplar dagen efter och bekräftar att frågan ligger på hans bord samt säger att de är lika intresserade som Singö Utveckling av att genomföra affären i maj. Han bjuder in till möte den 15 maj.


15 maj: Singö Utveckling får veta av Bino Drummond att kommunen inte får sälja till underpris (381 000 kronor) enligt det muntliga avtalet föreningen haft med tidigare kommunledning (S+MP+C) och erbjuder istället en arrendelösning till förmånliga villkor och som alternativ till att köpa skolfastigheten 2,5 miljoner som den oberoende värderingen värderat fastigheten till. Styrelsen i Singö Utveckling ber att få återkomma i frågan. Nytt möte bokas.


16:e maj: Kommunens exploateringsingenjör mejlar Singö Utveckling en beräknad summa på arrendet (cirka 5 200 kronor/månad för hela fastigheten). En styrelseledamot i Singö Utveckling mejlar Bino Drummond och meddelar att Singö Utveckling inte är intresserade av arrendelösningen eftersom parterna har ett muntligt avtal att köpa hela fastigheten för 381 000 kronor. Sekundärt också för att en arrendelösning blir hämmande för utvecklingsmöjligheterna eftersom föreningen inte kan låna pengar utan att äga själva fastigheten.


23 maj: Kommunen erbjuder bl a ett reviderat förslag med en mindre avstyckning runt skolan för att köpeskillingen ska minska i storlek. Resten av fastigheten erbjuds enligt tidigare med en förmånlig arrendelösning. Exploateringsingenjören återkommer samma dag med ett förslag. 651 000 kronor för skolbyggnad och tomtmark på 1330 kvadratmeter runt skolan. Arrendelösning på 50 år, första fem åren utan kostnad (vilket senare blev tre år) och därefter cirka 3 800 kronor i månaden. Singö Utveckling kontaktar Anders Olander (C) och konstaterar att det inte var det pris man talat om. På ett tidigare möte hade 500 000 kronor angetts som en möjlig nivå, även om Singö Utveckling tyckte att detta också var en för hög summa.


24 maj: Anders Olander (C) återkommer med ett slutpris. 550 000 kronor för ”minsta avstyckning och arrende”.


27 maj: Priset för den avstyckade delen samt skolbyggnaden, samt arrendeavtalet, bekräftas av Bino Drummond (M). Han försäkrar att kommunen kommer att ta fram ett snabbt avtal om man får ett OK från Singö Utveckling.


Singö Utveckling svarar att det senaste förslaget ska diskuteras på medlemsmötet den 9 juni eftersom den ekonomiska skillnaden mellan ursprungsförslaget och det nya förslaget är så pass stor. Föreningen ber om en förlängning av ”letter of intent” tills mötet är avklarat (för att kommunen inte ska lägga ut fastigheten till allmän försäljning) och Singö Utveckling kan lämna besked om hur man ställer sig till förslaget.


29:e maj: Kommunen meddelar i mejl att man beslutat att tilldela Singö Utveckling 100 000 kronor från landsbygdspengen om parterna kommer till skott med ett avtal.


9 juni: Medlemsmöte för Singö Utveckling. Medlemmarna kan inte ta ställning till kommunens förslag utan framhärdar att den ursprungliga överenskommelsen ska gälla.


11 juni: Kommunledningen meddelar att de inte ens vill träffa föreningen för vidare samtal och Robert Beronius (L) förordar en försäljning av Singö skola på den öppna marknaden.


27 augusti: Kommunen ger föreningen ett bud, ett bud som singöborna aldrig bett om, att köpa en liten avstyckad del av fastigheten med skolhuset och endast tomt runt huset samt löfte om att arrendera resterande del av den avstyckade tomten. Svar avkrävs senast den 18/9, annars säljs skolan på öppna marknaden.


Mitten av september: Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar på att frågan om försäljning av Singö skola ska hänskjutas till kommunfullmäktige men alliansen väljer att istället ta frågan i kommunstyrelsen.


16 september: Kommunstyrelsen tar beslutet att:

”Under förutsättning att Singö utveckling ekonomiska förening tackar nej till det erbjudande som kommunen lämnat, ska fastigheten med Singö skola läggas ut till öppen försäljning och säljas till den köpare som kan erbjuda bästa pris samt bästa nytta för medborgarna och den omkringliggande bygden, det vill säga att överlåtelsen av fastigheten leder till ökat antal arbetstillfällen, att fastigheten används för att uppföra ett trygghetsboende, särskilt boende, skola eller annan verksamhet som faller inom ramen för synnerliga skäl i kommunallagen 2 kap 8 §.”


18 september: Singö Utveckling konstaterar att föreningen inte heller denna gång kan acceptera kommunens bud varför läget avseende skolförsäljningen träder in i en tredje fas inom loppet av ett drygt år.
Mer att läsa om projeketet >

 

BESÖKSADRESS

 

Singö Skolväg 

764 57. Grisslehamn

 

KONTAKTINFO

 

E-post: info@singoutveckling.se

 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Copyright © All Rights Reserved